دکتر حیدر مسجدی

 • متخصص پوست ومو
 • ازسال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۷۵ مدیر هلال احمر ایران دریمن.
 • از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ پزشک عمومی وهماهنگ کننده سل وبیماری های ریوی در واحد اپیومیولوژی وبخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری،همزمان بعنوان مربی ومدرس انترن ها در زمینه مبارزه با سل ازسوی دانشگاه شهید بهشتی مشغول بکار بوده اند
 • ترجمه کتاب راهنمای مبارزه با سل سازمان بهداشت جهانی به زبان عربی واخذ تقدیرنامه
 • مدرس برنامه جهانیdots برای میهمانان وشرکت کننده درکنگره های سل وبیماری های ریوی ومترجم همزمان سخنرانان خارجی ازسال ۷۷ تا ۸۳
 • هماهنگ کننده ومسئول پزشکان مترجم در هیئت پزشکی حج در مکه ومدینه سال های ۷۹ تا ۸۲
 • گذراندن دور پیشرفته درمان زخم در کمپانی بین المللی smith & nephew و برگزاری حداقل ۵۶ ورکشاپ وسخنرانی در کشور وخارج ازکشور
 • شرکت در کنگره های بین المللی ریه وارائه مقاله وسخنرانی درپاریس سال۸۲
 • شرکت در ورکشاپ های بین المللی زخم در آلمان و عرب هلث برای چندین دوره متوالی
 • مدرس زخم دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو انجمن متخصصین پوست ایران
 • عضو جمعیت خیریه فردوس
 • عضو بنیاد سرطان
 • عضو جمعیت مبارزه با دخانیات ایران
 • در حال حاضر: پزشک مشاورتخصصی بیماری های پوست بیمارستان های فوق تخصصی کسری، تندیس، نورافشار، نیکان، صدیقه زهرا
دکتر مسجدی

کارت عضویت پزشکان، گواهی طبابت و مقاله بین المللی دکتر حیدر مسجدی